Opracowanie i wdrożenie systemu ISO 9001

Zakres prac wdrożeniowych systemu ISO 9001 obejmuje:

 • Audyt wstępny organizacji wraz z zaleceniami – badanie i ocena aktualnego systemu prowadzenia działalności pod kątem dostosowania do spełnienia wymagań normy ISO 9001:2015
 • Określenie zakresu stosowania systemu (wyłączenia)
 • Pomoc w opracowaniu strategii, polityki jakości i celów przedsiębiorstwa
 • Określenie kontekstu organizacji i stron zainteresowanych
 • Identyfikacja procesów i powiązań między poszczególnymi procesami, modelowanie procesów oraz ustalenie celów, miar i wskaźników w procesach
 • Analiza ryzyka dla procesów i określenie działań zapobiegawczych
 • Projektowanie dokumentacji systemowej
 • Uruchomienie prac wdrożeniowych, opartych na pracy powołanych zespołów wdrożeniowych
 • Szkolenia kierownictwa oraz kandydatów na audytorów wewnętrznych
 • Przeprowadzenie audytów wewnętrznych
 • Pomoc w zaplanowaniu działań naprawczych
 • Pomoc w przeprowadzeniu przeglądu zarządzania
 • Pomoc w wyborze jednostki certyfikującej
 • Uczestnictwo w audycie certyfikującym (opcjonalnie)