Opracowanie i wdrożenie systemu ISO 22000

Zakres prac wdrożeniowych systemu ISO 22000 obejmuje:

 • Audyt wstępny organizacji wraz z zaleceniami – badanie i ocena aktualnego systemu prowadzenia działalności pod kątem dostosowania do spełnienia wymagań normy ISO 22000:2018
 • Określenie zakresu stosowania systemu (wyłączenia)
 • Pomoc w opracowaniu strategii, polityki jakości i celów przedsiębiorstwa
 • Określenie kontekstu organizacji i stron zainteresowanych
 • Identyfikacja procesów i powiązań między poszczególnymi procesami, modelowanie procesów oraz ustalenie celów, miar i wskaźników w procesach bezpieczeństwa żywności
 • Analiza ryzyka dla procesów i określenie działań zapobiegawczych w odniesieniu do bezpieczeństwa żywności
 • Powołanie zespołu ds. Bezpieczeństwa Żywności
 • Określenie odpowiedzialności i uprawnień przewodniczącego oraz członków zespołu
 • Przeprowadzenie szkolenia zespołu w zakresie projektowania i wdrażania systemu bezpieczeństwa żywności
 • Opracowanie dokumentacji opisującej PRP (programy wstępne) oraz procedur wymaganych normą
 • Uruchomienie prac wdrożeniowych, opartych na pracy powołanych zespołów wdrożeniowych
 • Opracowanie planu HACCP opartego o wymagania normy ISO 22000:
  – etapy wstępne
  – charakterystyki surowców, materiałów i wyrobów
  – zamierzone użycie
  – schematy przepływu
  – analiza zagrożeń
  – identyfikacja zagrożeń i określenie poziomów akceptowalnych
  – ocena zagrożeń
  – wybór i kategoryzacja środków nadzoru
  – walidacja środków nadzoru i kombinacji środków nadzoru
  – plan nadzoru nad zagrożeniami (HACCP/OPRP)
  – określenie limitów krytycznych i kryteriów działania
  – system monitorowania CCP i OPRP
 • Szkolenia kierownictwa oraz kandydatów na audytorów wewnętrznych
 • Przeprowadzenie audytów wewnętrznych
 • Pomoc w zaplanowaniu działań naprawczych
 • Pomoc w przeprowadzeniu przeglądu zarządzania
 • Pomoc w wyborze jednostki certyfikującej
 • Uczestnictwo w audycie certyfikującym (opcjonalnie)