Opracowanie i wdrożenie systemu HACCP

Zakres prac wdrożeniowych systemu HACCP obejmuje:

 • Audyt wstępny organizacji wraz z zaleceniami – badanie i ocena aktualnego systemu prowadzenia działalności pod kątem dostosowania do spełnienia wymagań HACCP
 • Określenie obszaru stosowania systemu (wyłączenia)
 • Analiza organizacji firmy – zakresy obowiązków personelu nadzoru
 • Powołanie zespołu HACCP
 • Określenie odpowiedzialności i uprawnień przewodniczącego oraz członków zespołu
 • Przeprowadzenie szkolenia zespołu w zakresie projektowania i wdrażania systemu
 • Opracowanie dokumentacji opisującej zasady GMP i GHP
 • Opracowanie planu HACCP:
 • Opis produktu
 • Określenie przeznaczenia produktu
 • Wyznaczenie diagramu – schemat przebiegu procesu technologicznego
 • Weryfikacja przebiegu procesów technologicznych
 • Identyfikacja zagrożeń, analiza ryzyka, środki kontroli/działania zapobiegawcze
 • Ustalenie krytycznych punktów kontroli – CCP
 • Wartości docelowe, tolerancje, wartości krytyczne w  każdym CCP
 • System monitorowania w CCP
 • Działania korygujące/środki korygujące dla każdego CCP
 • Przeprowadzenie audytów wewnętrznych
 • Pomoc w przeprowadzeniu weryfikacji systemu HACCP
 • Pomoc w wyborze jednostki certyfikującej (zgodnie z decyzją organizacji)
 • Uczestnictwo w audycie certyfikującym (opcjonalnie – zgodnie z decyzją organizacji)